pishkhan modiriat 860x1024 1.png

پیشخوان مدیریت

هر نماینده یک مدیر

در این بخش شما می توانید مدیریتی تمام و کمال را تجربه کنید. در بهتا تدابیری اندیشیده ایم که شما از تمامی اقدامات مورد نیاز برای معرفی نیرو های جدید، گام های لازم برای آموزش هرچه بهتر و بیشتر آنها، بررسی وضعیت و نحوه ی عملکردشان، تمامی مشخصات شخصی و اطلاعات هویتی و تمامی مراحل ثبت نام و شروع به کار آنها با ارائه جزئیات و گزارشاتی دقیق مطلع شوید تا بتوانید بهترین عملکرد مدیریتی را به اجرا برسانید.

512-512

بزودی...

این بخش به زودی برای استفاده قرار خواهد گرفت.